Kirchen in Lindenberg und Lambrecht


Protestantische Kirchengemeinde
Lambrecht-Lindenberg

Einrichtungen der prot.
Kirchengemeinde Lambrecht-Lindenberg

Kindertagesstätte und Hort "Arche Noah"

Evangelischer Kindergarten und Hort "Arche Noah"
Mathias-Erzbergerstraße 8
67466 Lambrecht (Pfalz)
Tel.: (06325) 8020
Fax: (06325) 183815
e-Mail: Kita-Arche-Noah@gmx.de